Kalle Engström (@KalleEngstrom) on Twitter

Like most RTG games, this game has a nice sized betting range.. Om du spelar spelautomater best iphone card game apps nätet för första gången, kommer du.. How to work out an accumulator bet How to work out an accumulator bet.
There was a huge betting win for a punter at Sky Bet on Boxing Day as he landed two accumulators, both of which all rested on Arsenal beating West Brom at the Emirates.. Samma inlägg kan läsas i speltipsappen Speltips.
Accumulator bonus på fotboll hos Winner. Winner erbjuder sina medlemmar accumulatorbonus på tennis... Riskfritt spel i Titanbets mobila webb app.

Play >>>

Photos tagged with #premiership | INK361

Accumulator Bets – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk. In order to be a. Sky Bet bonus: 100 % gratis satsa upp till 10 GBP, Recension · Besök. Best Betting App | Titanbet Casino | Enjoy Multiple Horse Racing Bets.
***BET SMARTER WITH THE ON THE BALL BETTING STATS APP*** Get the latest betting stats on iPhone and iPad and bet with the stats not the odds
There was a huge betting win for a punter at Sky Bet on Boxing Day as he landed two accumulators, both of which all rested on Arsenal beating West Brom at the Emirates.. Samma inlägg kan läsas i speltipsappen Speltips.
Earn up to 100% more at Bet365 on your accumulators. 15 december. Samma inlägg kan läsas i speltipsappen Speltips. Etiketter; betting.

Play here >>>

Video

How to open a Sky Bet account and pick a free bet offer

Play online >>>

The Alternative Swedish Dictionary

Kalle Engström (@KalleEngstrom) on Twitter

Den engelsk-sveuska ordbok, som härmed framlägges för allmänheten, är ämnad så väl till hjälpreda vid läsning af modern engelsk litteratur i all- mänhet som till ledning för den studerande, äfven vid öfversättning till det främmande språket.
Denna sistnämnda användning hafva vi velat främja genom att upptaga ordens konstruktionssätt samt i synnerhet genom att an- föra talrika exempel, s.
Härigenom hafva vi äfven, och i främsta rummet, velat gifva en möjligast fullständig uppfattning af de engelska ordens begreppsskiftningar, på samma gång vi sökt framvisa och förklara engelska.
I rikedom på dylika exempel tro vi att det nu föreliggande arbetet kan ut- härda jämförelse med de fullständigaste ej blott inhemska utan äfven utländ- ska lexika; såsom ock förhållandet torde vara i afseende på talrikheten af upptagna sammansättningar, hvarutinnan de rent engelska ordböckerna, äfven de största, ofta lämna den rådfrågande utländingen i sticket.
Hvad öfver hufvud f ullständigheten beträffar, gör ordboken ingalun- da anspråk på någon sådan — något som alltid måste förblifva oupphinneligt, synnerhet då det gäller ett språk, hvilket i så hög grad som det engelska kan kallas »lefvande» —men vi hafva låtit oss angeläget vara att, såsom ofvan sky bet app accumulator antydt, gifva en tillräckligt rikhaltig profkarta på det ordförråd, som förekommer i nyare engelska skrifter af olikartadt, ej alltför speciellt innehåll, för att en svensk hjälpsökande här sällan skall finna sig hafva sökt förgäfves.
För att ernå detta mål, utan att låta ordboken utsvälla till en alltför ohand- terlig eller kostsam volym, hafva sky bet app accumulator däremot mindre.
Angående nyttan och behöfligheten af ett nytt arbete i samma väg en jämförelsevis så kort tid efter utgifvandet 1875 af ett till storlek och syfte med detta jämförbart Engelsk-Svensk Ordbok af Nilsson, Widmark m.
Talrika fackböcker, uppsatser i tidskrifter m.
I afseende på de engelska ordens stafning och uttal hafva vi sökt följa det bästa och allmännaste bruket, i de flesta fall representeradt af The En- cyclopsedic Dictionary eller Stormonth, med upptagande i allmänhet af de varianter, som förekomma hos de förnämsta af öfriga källor.
I de svenska ordens stafning torde man finna en anslutning till Stockholms Läraresällskaps förslag till svenska språkets rättskrifning.
Ännu kvarstående tryckfel och inkonsekvenser, hvilka sistnämnda till stor del må anses såsom en följd af den oförutsedt långa tiden för utgifvandet, torde benäget ursäktas.
Oaktadt ordboken med icke mindre än trettio tryckark öfverskrider ursprungligen utlofvade åttio ark, har priset likväl icke blifvit höjdt.
Visby och Stockholm i september 1889.
Under rubrikord upptagas i regeln först sammansättningar och efter dem dithörande afledningar, om den alfabetiska orduingen tillåter: i annat fall anföras dessa senare särskildt livar för sig i bokstafsföljd.
Tecknet ~ angifver, att närmast föregående med fetstil tryckta ord eller ock artikelordet bör upprepas i oförändrad form, t.
Teknet - utgör dels bindestreck vid sammansättningar, t.
Parentesen i sådana fall som under A b i g a i I : a F kammarjungfru, eller under act : A ~-Sunday betecknar, att det förra ordet, egentligen ett nomen proprium, i angifna betydelse stafvas med liten begynnelsebokstaf, och att det senare, en sammansättning med act, alltid statvas med stor begynnel- sebokstaf.
Artium Bacca- laureus Bachelor of Arts; able-bodied ; abbr.
C, Arch- Chancellor; lat.
§ P Ligt sprafe.
~ed, -izd, -lst, a.
~ate, K ab erät, vn.
~ment, -mént, --tal, % -al, s.
~ity, -åTiti, abnormity, -mlti, s.
Upphäf Vande af negerslafveriet.
~ity, -iti, 'vfieSS, -nes, s.
~al, -al, jfr föieg.
~ilation-iiä'- sjun, s.
~ional, -sésj'unål, ~ive, -iv, a.
~0ri- al, -ö'riål, a.
~ance, -Ans, ~ancy, -ansi, öf- verensstämmel.
~ant, -ånt, räkenskapsförare, bokhål- lare; A.
~ment %, -ment, s.
~ment, -mént, s: drägt med tillbehör, utstyrsel; mundering; prydnad; P gammal, besynnerlig drägt; mil.
~ y, -li, ad.
~lieSS, -nés, se accuracy.
~r, -ur, ~te, -låt, a.
~ledge, åknol'- edj, va.
~-shell, ekållon- skal; zooi.
K ; kunnig, känd.
Guds hemsö- kelse, försynens skickelse om ngt oforvåi- ladt, t.
~neSS, -nes, activity, åktiv'- iti, s.
~ity, -'iti, ~neSS, -nes, 5.
~ y, -li, ad.
~ean, -é'ån, ~ine, -'in, o.
~-gem, ett slags troll- medel.
~ one's self, egna sig It, öfverlemna sig to, åt : slå sig på-ved.
~ y, -'li, ad.
~ted, -édlemna tillträde rum; to, för ; släppa in, emottaga, intaga, upptaga among, bland ; to, into, till, i ; inrymma, antaga, med- gifva, tillåta; tillstå ofta vn.
~ence, -éris, ~ency, -énsi, s.
~ment f, -mént, s.
Ord börjande pa 38, hvilka har ej återfinnas, sökas under e.
~f ication, -fikä'sjftn, s.
~lite, -lit, ~lith, -lith, s.
~lit h ic, -lit h 'ik, a.
~logiC, ~logical, lodj'ik åla.
~- logy, -rol'6dji, s.
~- tliancy, -mansi, s.
~- nailtic, -nå'tik, a.
~static, ~statical, tptat'- ik åla.
~ness, -nes, se affability.
~ture fC, -tur, 5.
~ing, -ing, ~ive, -iv, a.
~ingly, -ingly, ~ively, -ivli, ad.
~mentioned, ~named, ~- Said, a.
A ~ marigold ; A ~ broom, bot.
Aspalathus; A ~ lily, bot.
~ all, ändtli- gen; ändå, i alla fall, emellertid; när alt kommer omkring, på det hela taget; it is ~ one o' dock, klockan är öfver ett; to be ~, förfölja; eftertrakta; söka efter truth ; hafva för sig, hålla på med.
F obehaglig eftersläng, efterräkning, oväntadt streck i räkningen.
~-prOOf, efteråt kommande bevis.
~-wit ; ursäkt, skäl, som man hittat på efteråt, 'v-time, framtid, kommande tid er oftare i pl.
Bole- tus igniarius begagnad till läkemedel och färgning; mate ~, Boletus larieis.
~ 40 years; the ~, de gamla, gammalt folk.
~ing, aging, -ing, a.
~Ship, f, -sjip, s.
~ate f-ät, va.
F förarga, aggravation-va'sjun, s.
F förtret, förargelse, aggravating, -ing, prt.
P liten hårlock vid tinningen, »husarkrok», aggregate, åg'rågåt, a.
~age, -ädj, ~ment, -mént, s.
~-Castl S, -kastus, s.
Guds lam; en bön som börjar med: »Agnus Dei»; vax- kaka el.
F lysten, ifrig for, efterpickhågad to med infln.
~ic, ~ical, -'ik ala.
~ism, -izm, åsigt som fordrar jordens lika fördelning mellan befolkningen.
~ me, o ve!
~ance f, -ans, s.
~-Case, ~ -Casing, s.
~-draW l f, fl.
~-SaC, luftkäli hos fåglar.
Luftar- tad; luft-; luftig; overklig, tom; liflig, munter; lättsinnig; ledig, ogenerad.
~ism, -izm, en albinos tillstånd ; sjuklig färgförändring hos växter och djur.
~ic, -'ik, ~ical, -'ikål, a.
~- ism, -iz m, s.
Alcyon, årsion, sc Halcyon.
~like, -lik, ~ y, -li, a.
~-pole, ~-post, ~-stake t, s.
Ale- xander s foot, s.
Alexail- drine, -drin, a.
~ize, -iz-bra'iz, va.
~ity, -'iti, ~neSS, -nés, s.
~es, -ez antaget falskt namn; förnyad häktningsorder.
~able T -åbl, a.
~or, -or, -o'r, jur.
Ut- staka; ställa upp i rak linie; mil.
~ation, -å'sjfin, näring, under- håll, förpläguing; näringskraft; nick.
F med lif- vet; the streets are all ~ icith.
~meter, -'metar, in- strument till mätning af alkaliers st yrk a.
I de många samma n- Bättningarna hvaraf här blott ett urval upptagesdär all van- ligen öfver sättes med all- alt- t.
~-mOrt, se a-la-mort och amort.
~-fools'- - lay, s.
~-hallow S-hål'- 6 zs.
~-hal- alley low-ITias S~-hall0W-tide, s.
~ment f, -ment, s.
~-tawS, -tåz, ~-tOrS, -tors.
Ler, i: tiae Ll tin, i tir, alluvia % Mindre brukligt.
Alpine genom de ämnen vattnet ditför; sväm- bildning.
»penningen» s maktpen- ningväldet.
~ -tic, -étfik, — 'tical, -étfikal, a.
» ; let me ~ for tkat, låt mig sköta den saken.
~ man, boys, s jö.
~-shiplång- sides; ~ of, långsides med, bredvid, ut- efter.
Ålp, alp, alp s.
A och O, begynnelsen och änden, alphabet, ål'fåbet, s.
~arian, -å'riån, se abecedarian.
A ~e, uttal lika a, astr.
Alpine, al'pin, al'pm, a.
Elsass; förr ett distrikt i London som hade asylrätt för förrymda gäldenärer o.
~- ation, -ä'sjim, s.
~ ateneSS, -té'rnätnés, s.
~atively, -te'r- nåtivli, ad.
~ity, -tå'rniti, se mation.
~-rilievo, -tö hög relief.
Iskogs- kärlc hörande till kärlek, erotisk; kär, öm.
~ity, -'iti, tvetydighet j otydlighet.
~0USneSS, - -'-usnls, s.
F hnt, groll against, till ; va.
~ude I -ud, s.
~- n, -ån, 1.
~isation, ~ization, -izå'sjun, s.
~- ize, -iz ei.
~izement, -iz- mént, se -isation.
~ bol IC, -bol'- ik, a.
~bological, -böl- odj'ikål, ~boloilS, -fib'6lus, a.
~boly -fib'6li, tvetydigt tal.
~brach, -bråk, ~brachys, -fib'råkis, s.
~thea- tre, -thé'åtur, s.
~theatral, -thé'atral, ~theatric al-théåt'rik åla.
~tlieatrically, -theåt'- rikali, ad.
~r %, -ur, s.
~ical, -'ikål, ana- pästisk; s.
~ic, -'ik, ~ical, -'ikål, a.
F: ytterst mager människa.
Andreas- kors, snedt kors; byg.
~gynal, -dr6dj'inål, ~gynOUS, -dr6dj'!
~gyne -drod'- jmé, ~gynilS, -drodj'inus, s.
~petalOUS, -pét'å- lllS, a.
~ic alandjeTik- ala.
~ly, -li, se an- angina, andji na, s.
~ise, ~ize, -glislz, ra.
Ang f gling, prt.
~ifoliate,-ifo'Jiat, ~ifolions, -ifö'lius, a.
Hämtning; kort andedrägt, andtäppa.
Skröplighet hos en gumma.
Smal platta, list på doriska kolonnliufvud.
~y-1, a.
~istic, -is'tik, ~istical, -ktikål, a.
~al le, -åbl, a.
~agonistiC al-agonist'ik åla.
~- aphrodisiac, -åfrådizlåk, ~aphroditic, -afrodifik, a.
~- asthmatiC, -åsthrnaflk, a.
~- diluvial, -dil6'viål, el.
~- paschal, -påsk'ål, a.
Anthony's fire F Talspråk.
~logiC al-lodj'ik åla.
~morphism, -mo'rfizrn, ~ -morphitizm, -rn6'rfitizm, s.
~morphist, -m6'rfist, ~morphite, -m6'r- fit, s.
~- face, -fas, s.
Botetån- dare mot frimureriet.
~patfl6tic al-påthét'ik al~pathic, -path'ik, ~pathoilS, -tip'åthus, a.
~- pathy, -tip'athi, s.
~po- pe, -' -pöp, s.
~priest, -' -prést, s.
~dn6SS, -ednes, ~ness, -nes, se följ.
~sabbatarian, -safoåta'- rian, s.
~SCianS, -lsjlanz, -is'jånz, ~SCii, -isj'ii, -ls'u, s.
~theses, -séz an- tites; kontrast; motsats.
~thetiC, -thét'- ik, ~thetical, -thét 'ikål, a.
~- typical, -tip'ikål, a.
F på nå- got sätt, huru som hälst; i alla fall; P »si och så».
~ic, -'ik, ~ical, -'ikal, a.
~neSS, -nes, tokrolighet, apitpat, apifpat, ad.
~- ally, -all, ad.
~ship, -sjip, se följ.
~es, -éz apparat; samling af redskap, till- behör, förnödenheter; uppsättning af instrument; organer kollektivt; kir.
~led, -d kläda; pryda; utrusta.
~ y, -li, ad.
~age, -adj, ~ance jf.
~ment-mént, s.
Sodomsäpple Solanum Sodomeum « Asclepias procera.
~-Squire älskare: koppläre; page; hanrej.
~lled, -d lägga, sätta, anlägga, anbringa to, på ; använda to, till ; rikta, vända, tillämpa tO, på ; tekn.
~ to meet: möte ; befallning, bestämmelse; anordning; is.
~ y, -li, ad.
~es, -éznär- mande towardsannalkande, ankomst; tillträde to, till ; infart, uppfart; mil.
~- able, -abl, a.
~ to one's selftill- skansa sig; göra till sitt sin egen- dom ; to ~ a benefce, jur.
~ y, -li, ad.
~tint, -tint, ~tinta, -tin'tå, s.
~rium, akva- rium, s.
~tiC alåkwåt'ik åla.
~esk, ~esque, -ésk, s.
~- escent, -borés'ént, a.
~eta, -e'tås.
~angelic, årk- åndjéTik, a.
~- deaCOtl, s, ärkediakon, ärkedjäkne i rang nast biskoparne.
Arkime- des' skruf, vattensnäcka.
«e under a rch, 2.
A: fast c: metc.
~CeOUS, -nå'sjus, ~riOUS, -n;i'rius, a.
~- ation, -å'sjun, s.
~ite, -'- it, s.
~- laceous, -A'sjus, a.
~lo- -djil'6- i 81113.
Argive, å'rgiv, å'rdjlv, a.
C se argue; to hold an ~, förfäkta en åsigt, disputera.
~ity, -'iti, ~ness, -nés, s.
Eng el sk- sv en sk ordbok.
~ic, -'ik, ~ical, -'ikal, a.
~al, — '- ål, a.
~ally, - - -'- ali, ad.
~ at all polnts, i full rustning, oåtkomlig, ~ with patience etc.
Utliggare rekognosceringsfartyg ; force.
~ry, -'- fort, a.
~- ment, -mént, s.
Uppropa jury- männen ; to ~ a panel, jur.
~al, - -'-al, o.
F någonting annat som behagas?
~ y, -i, ad.
Spådom af djurs inelfvor.
Som efter SUch, P äfv.
P ofta piconatiskt ss: when 'v.
SOm ; so ~ to framför infln.
~ poor ~ poor can be, så fattig som någon kan vara ; ~ mod ett adj.
P om öfverdrifna yttranden o.
~ible, -ibl, se -able.
{to till- skrifva, tillräkna, tillägga.
~ -WOOd ; a.
~ -blue, se zaffer.
~fur- nace, ~-hole, ~-oven, s.
F, »strand- satt» ; to come yet ~, landa; to run stranda, jfr Ur, ayround.
F dra så långt vägen räcker!
~ y, -li, ad.
~IM1, -'um, ~US, -'US, S.
~- iC, -ik, ~ite, -it, a.
~UIT1, -um, ~US, -us, s.
~ ing - ly, -ingli, ad.
~er, -ur, se -vor.
Ull »kiloM fran skatterna pä inkomst.
} lir, assign % Mindre brukligt.
Frank, assignat, anvis- ning på statsegendom.
~atiotl, åsignå'- sjun, s.
~o«e's self, with, med ; sällskapa, umgås with, med ; med.
~ship f-sjip, s.
~- meilt, -ment, s.
~ upon one's self ; tillegna sig, tillvälla sig, tilltro Sig äfv.
StagSvis om ankaret uär kettingen star i spetsig vinkel mot vattenytan.
~ism, -lzm s s.
~tiC, ~tical, -matik -dla.
~nomic, -n6m'ik, ~nOITlical, -n6m'ikål, a.
~ly, -li, se astutehj.
~ic, -istfik, ~ical, -istfikål, a.
GO P Lågt språk.
~- Itieter, -6m'étur, s.
~ic, ~ical, atom'ik al.
~Ure t, -nr, -jur.
~- able, -abl, a.
A ~-General {ofthe Crowns.
~0r, ~er, -ur, s.
Ca nterb u ry-ga Hop.
Hrr domstol undt-r ärkebiskoparna af Canterbury o.
Utsökt Öl från det brycgeri tom lillb.
Trinity College i Cambridge.
Augias'Uiaii j i j.
~al, å'gurål, ~ial, ågiVriål, a.
~ate %, iVgurät, se augur, v.
~eP å'gurur, se augur, s.
A ~an, -'ån, a.
A ~in, ~ine, - in, ~inian, -inlån, s.
~ feathers ; lillfinger arv.
~cyanide, -st'å- nid, s.
~tellurite, -tel'u- rit, s.
~ator, -' - ätur, s.
~ation, -å'sjun, äkthetsbevisning; bestyrkande; legalise- ring.
~- Ship, -sjip, s.
Cratical, -kråt'lk åla.
~ies, -iz bundsförvaudter; hjälptrupper; förstärkningsmanskap vid en kanon.
~- able, -abl, a.
~- ably, -åbli, ad.
Ave-Maria en katolsk bön till Jungfru Maria ; ringning morgon och afton till Ave- Maria.
Per- o: tiote, o: do, b: nor, o: not, i: tube, h: tub, u: bull, lli : thing, db: lliis, w: will, z: bas.
F midslripmeri s butter.
Btadfä- sta, försvara; svara för; s.
Svaromål, försvar i själfpantningsmlU.
»vänster- vriden», tafatt, tölpig, oskicklig, gene- rad, förlägen om personer- bakvänd, ovig, drumlig, klumpig, smaklös om personer o.
~S, -zsötebrödshögtiden hos judarne.
C, bad character dåligt betyg ; before Christ; Board of Control; B.
Baccalaureus Legum se B.
Babbifs metal, båblts méfål, s.
~- ishneSS, -Isjnés, s.
~- ship, -sjip, s.
Babylonic, Babylonical, bab'il6n'ik åiBa- bylonish, -ö'nisj, a.
Bom har bärfrukt; bärrik.
Stryka med en vagn, en båt; vn.
~slide, - -', vn.
~-Slider, - -' - affälling.
~slidilig, - - a.
Jakobsstaf fö rr bruklig middagshöjdmätare.
~-Sweep of the wavess.
~-W00l, ryggull biista slags ull.
F med fylligt ansigte.
WOTSt, werstdålig; ond, elak ; osund ; sjuk; ankommen, skämd; fördärfvad, lastbar; falsk om mynt; skadlig for ; oskicklig; olycklig; si.
F »sämre värdelösa papper» växlar, etc.
~ged, -d stoppa i en säck påse, i fickan, etc ; sätta öfver- drag på möbler; F stoppapå sig, stjäla; bild.
F för com- mercial trav eller handelsresande, »prof- ryttare».
~ the viizzen, backa mesan; ~piper, s.
~- bond, ~piece, s.
~ -pan, ~-tin, s.
F återstod; öfvervägande ; ovissbet, tvekan; mek.
Svigta ett segel; i dans figurera mot; vri.
SVängkolf hos inscktordningcn tvåvingar flugorbalancing, -ing, prt.
~- ly, -i, ad.
~-draw- er, ~-screw, s.
~ery, -åri, ~ing, -ing, 'vry, -ri, 5.
~-fir, ~-tree, se motsv.
Copaifera; Abies balsamea äfv.
~ti, -'i bandit, bandiet, bånd'lét, se bandch t.
Mc frst-rate, skön; präktig, »vräkig»; klok.
»bänka upp», : minska, släcka eidam», he frts.
Cblifva bank- rutt : to tum, become ~-COmmission, S.
~x work utskuret och rikt måladt träarbete efterhärmande japanskt.
~- ery, -m-i, s.
«-ic,~ical, -'ik åla.
~red, -d förse med bommar etc.
Barbadian, bårbå'di an, s.
~ -cedar, se under c.
~-chi- rurgeon, t ~-surgeon, s.
F religiös fanatiker, »läsare».
I had a härd {tight ~ oj" it, jag måste pruta duktigt.
~er, -ur, 'n-OP, -o'r, jur.
~e, -é', ««r, -ur, s.
~- led, -d inpacka i tunnor ; tckn.
~-reef, korallref jämlö- pande med kusten.
~-pump, sug- och tryck- pump.
Bartholomew-tide, bårthol omutid, tiden kring 24 aug.
C sänka, nedsätta, försämra: 2.
~edge -orna- ment, s.
~ y, -li, ad.
~- neSS, -nes, s.
F slå, klå; vn.
~- flll, -ful, a.
Värma i solen el.
~matdörrmatta, bordsmatta.
~- CUt -file, s.
~IS6, -IZ6, -iz, va.
~- 'S-wing, ~wilig, s.
B ~ -note -paper ; s.
~- er, -ur, s.
~-place, bad- ställe; badort.
V», fetma; göda sig.
V ribba, list, läkt; riktliueal : slagbom t en väfstoi; sjö.
~- er, -ur, s.
~ -holder, se bottle- holder.
~- ineSS, -mes, s.
»grått» salt, grofkornigt salt.
O m bruket af hjälpv.
»stå på», räkna åtta poäng ingenting ; salmon was a penny a pound, laxen gähie 1 penny skålpundet; how are youf huru mår ni?
»var det, ja» u sjöfolkets upprepande af en hörd befallning ; he has been and.
~-COmber, vrakplun- drare ; Am.
~- ed, -d, a.
~ -moulding, by g.
~-tOOl, svarfvareverktyg mod konkav egg.
Cytisus-arter: gullregn, oäkta eben- holts, m.
~ -ClOth, se bearing-cloth.
F Utmattad af ansträngningar, genomtTÖM: "k an alarm, a charge, a retreat.
Slå in en spik, en tunn botten o.
F, »alldeles förbi», »uppgifven» af trötthet; »grundstukad».
Slagmaskin i bom- ullsspinnerier.
~ y, -li, ad.
~- neSS, -nes, s.
»skön juvel» ; F det lustiga t.
~-hat ; ett slags kläde äfv.
~es, -z se fig-eater.
~ded, -ed bädda ned, inbädda; be- grafva, gömma; föra till sängs; lägga; plantera; lägga hvarftals; byg.
Jungfru Marie säng- halm Galium verum.
~ -garden, t, plats där bikuporna stå.
~en, -n, ~y, -i.
~ -tea, klar buljong ror sjut».
P ölglas; ~ for keeping, lageröl; small table ~, svag- dricka, 'vz-chiller, s.
~-engine, ~ -machine, ~-pilll, s.
Skalbagge ordningen Coleoptera, is.
P stor platt fot.
~S, -z nötboskap vani.
~ged, -d begära; fordra; be, tigga om o?
I behind, béhi'nd, pvp.
Belial; ond ande; bild.
God ; tänka, mena; on, tro på grund af, tro på on a per- sorts word.
P slag i maggropen; kippande efter andan, belly, béri, s.
~-board, s, trä till resonnansbottnar; resonnansbotten.
~-reél, en SOrtS nystfot att fastskrurva i bord o.
~- er, -är, s.
~er, - Ar, en som böjer; maskin till böjning, bockningsmaskin ; böjande muskel; Am.
~ let, -let, s.
F äkta man; F arv.
B ~ine -'tin, a.
~ee, -é', bén'gålé, béngå'lé, a.
~ese, -é'z, bengalé'z, a.
~-graSS ; visset gräs, stubb.
~- ment, -mint, s.
~-bllie, se Prussian blue.
Bernard, bé : rnård, s.
~ -wax, vegetabiliskt vax.
~ted, -ed försupa, förslöa, försoffa by drink, etc.
Med, -édfläcka ned, orena.
~ y, -i, ad.
~al, -ål, ~ment, -mént, s.
Bethlehem, béth'léh em, s.
~ite, -it, bethlemite, -lémlt, s.
~ment fj -mént, s.
~ing, -ing, ~ment, -mént, s.
F man som Ligget sig i frun- timmersgöromål ; P bryt järn, kofot; ti.
«Jng, flitig, -ing, a.
~ing, -ing, ~ment %, -ment, s.
~edness, -dnés, ~ment, -ment, s.
Bezant, béz'ånt, bézånt', s.
~tic al bez6å'rtik ala.
~graphy, -og'- råfi, s.
~matlia, -må'niå, ~- many, -6m'åni, s.
~maniac, -mä'niåk, ~manist,-om'ånist, s.
~phile, -fil, ~philist, -éfilist, s.
~theca, -thé'kå, ~thekef, -thék, s.
~- ale, -äl, »vall, -ål, s.
F liten höna, pulla; tj.
Slag I skepp bredaste delen af ett skepps skrof ; bllk på ett fat; W».
»slagvatten» ruttet Tatten i kölrummet.
Släpplankor vid aflöpning frän stapeln.
F program; ~ of foxint, boktr.
~ -account, ~-book, s.
Stämpel pa växlar, räkningar o.
~-Cue, ~-queue~-Stick.
~ eloqueiice, -v, language.
~ed, -d, ~y, -i, a.
P järnskrot; P näsduk; si.
~-boy, flod- båt, litet kustfartyg.
P bred- skyggig hatt afv.
O; kanta med band, o.
~-Call, s, lockpipa af metan.
~-note Ss.
~ S -mOUth, s.
~ S -IieSt, s.
Surra; rassla om kvarnstenar; s.
~dom t, se right.
~- I'ix, -riks, s.
P vägvisare vid korsvägar.
~dom, -dum, ~ric, -rik, s.
»hvar enda smul», helt och hållet.
A: fate, a: far, i: tall.
Å: last, hl meto.
~-apple, ~ -cucumber, ~-gourd, s.
~bed, -d pladdra, skvallra; va.
~-alder -trees.
~-beetle F, accumulator app sky bet cockroach.
~-Cattle, hornboskap till siagt.
F svartrock, % Mindre brukligt.
~ - leath, s.
~guard, bl£g'ord F -gårds.
P hundsfottera, okväda, skällapå.
~-lead, - -' el.
~ -1'USt, sot, brand på hvete.
~-sheep, UML förlorad t får, olycksbarn, »mauvais sujet».
~-wash, svärta, svart färg; ett slags vatten for särnader: va.
F magsyra; en farsjnkdom.
~- less, -iés, a.
~lessness, -lés- nés, s.
~- iloquence f, -Irokwéns, s.
~ilig, -ing, ylletyg till täcken; kastande i en filt.
»v- ing t, -ing, s.
Loftblifl i I vaden, 1 glas etc.
F ge ut mycket pengar; va.
~ from, skydda för.
~- ed, -t, pp.
~- edly, -édli, ad.
~-Harry, se ~- man's-buJF o.
~- man s-ball, s.
~ steel, se forcg.
~ful f, -f ial, ~S0me, -sum, a.
~ness, -nés, ~someness, -såm- nés, s.
~- edness, -édnés, s: uppblåsthet, svullnad.
~ -hammer, se stamp-hammer.
~-pi'illting, s, tryck af träsnitt; se vid.
~ -llOund, blodhund, spårhund.
~-red, B, MOd« röd.
Sanguinaria; Potentilla; Geum can.
P rys- ligt; va.
~y-faced, a med grymt utseende.
~y -huntingf, ~y-minded, a.
~- ing, -ing, a.
~ted, -cd plumpa, SUdda ner ett papper; Stryka Ut ngt skrifvet, äfv ~ out ; utplåna; torka a parje med planpapper; svärta; fläcka; vn.
F kors bevare mig!
Mä- ster fläkt, bälg, etc ; ångm.
~-iron, ~-pipe, ~-tube, glasblåsares blåsrör.
Blucher, blö'tjur, blo'kur, s.
~- blänket, F grol kavaj, »v-bonnet, xooi.
F stränga lagar is.
F öknamn pä invånare i Nova Scotia.
~ing, -ing, se bluing.
~ish, -isj, se bluish.
~head, ~er, -ur, s.
~- ing, -ing, s.
~ y, -li, ad.
~red, -d fläcka äfv.
~es, -éz rodnad; blek- röd färg is.
~ing-axe -nettings, -pike, etcs.
LcastOn, bö"stun, boston ett slags kortspel.
~-r0pe, fång- lina vani.
« call, öfverskepparens pipa; ~'.
~-lincoln, se bob- linlc.
~ politic ; samfund, kår, myndighet; mil.
~-physician, i: nolo, ö: do, 6; »ur, o; ii.
»t, u: labc, u: tub, u: bull, t!
~ged, -d nedsänka i ett träsk ei.
P sätta i trångmål ; fördäffva .
F omsadling i politik o.
F sadla om i po- litik o.
F plötsligt, tvärtj jfr vid.
»angrepp» för en regel.
~ - head, s.
~iC al-'lk ala.
Upplägga varor SOm säkerhet i packhus under tullens sigill; gifva säkerhet för; byg.
F, ej göra några svårigheter ei.
~dust, ~-manure, ~-powder, s.
F treflig värdshus- värd.
Thynnus pelamys, Ur, striped tunny.
~- isni, -izm, drummelaktighet.
Boodhism, b6'dizm, m BuddAitm.
F vara misslvnt, se enr ut wiih, sky bet app accumulator />Sex spel i whl.
~ - liliei1, S.
~-wheat, se buck- wheat.
~flil f, -ful, a.
~ along rusa fram, gå för fulla segel äfv.
~- ishneSS, -isjnés, s.
F lindrigt berusad, småfull, »knöl».
P skjuta på en klättrande, lyfta; hjälpa »på trafven»; s.
F skoborstare, springpojke på värds- hus; si.
F, smickrare, jfr toady.
~ -stretcher, ~-tree, s.
~age, -ådj, S e rKtload.
{of, from, af; on, på ; s.
~- ing, -ing, s.
F nonsens, dumheter; 3.
P med ena ögat »igen- muradt».
F plåga, förbrylla; be- svära about, med, i afseende på ; vn.
F bryderi, förlägenhet, plåga; besvär, bråk; nytjas ofta som en mildare svordom it!
~ -companion, ~-friend, s.
Spegel i en patron- art.
~ the door open, slå in dörren.
F en som slår, bultar, hoppar etc.
»akcr; »madusa» ; P en som stjäl i bodar, bouncing.
~ing, -mg, 1 J t.
~ o ti exportation, utförselpremie ; hand- penningar vid värfuing.
~ ship, vända; at one ~, med ens, i ett tag.
~S, -z bog, afv.
Mary le Bow i Londons City.
~ -grace, bau'gras, s.
~less f, -és, a.
~der-StOne ; ~ clay, glacial-lera.
Cl of ducks, a ~ o fpartridges, }U-couple,pair; äfv.
Spänning; armskena f; pl.
~-Shelf, ~ -tables.
~eole, -éoi, ~let, -lét, s.
~ged, -d braska, skräfla, skryta of, öfver, med ; s.
~ic, -mån'ik, a- bramansk, braminisk.
~ism, -lzm, se Brahminism.
Brama-kulten, braminska religi- onssjrstemet.
~er, o: uotc, o: do, 6: uor, 6: uot, u: tubc, u: tub, u: bull, th: tbing, dh: tbis, w: will, z: bas.
~- ed, -d, a.
~-rubber, ~ -shoe, s.
Bramah, bra må, 5.
»Brandfuchs», student på andra ter- minen.
~-gOOSe sc brand-goose ; afv.
~-fox, se brand- j ox.
~es, -éz me- tallkärl, -redskap; mek.
~-bell, sc eccentric bett.
~-soder, ~-sol- der, s.
~es, -z bandit, lejd lönmördare; interj.
»förargelseväckande bete- ende» inom kyrka el.
Q: tub, il: bull, tb : thing, dh: this, ws will, z: hus.
»med panna af koppar», fräck; oblyg, skamlös.
B ~ian, -jan, a.
Orolig om boskap som vill flöja.
Hbravy ; oj things, frukostservis tallrikar m.
»bräckage», re- fakti, ersättning för under forsling ska- dadt gods.
SOm beröf var en andan, breath in g.
»r breed ; ofta i imi.
~S0re, rötsår; nagelböld; fulslag.
»tundom lång byxor jfr trou-sers, pantaloons ; rn.
~- ing, -ing, s.
~- leSS, -lés, a.
Utnämna till en viss rang inom armen.
~iS f, -is, s.
F »i hatten», med »blyhatt» drucken ; to ~ in, ~ up in inne- sluta inom en mur, inmura; out, ute- stänga genom murar.
Skrif velse från laga mjndighet; kungörelse om tillstånd till Insamling för valgörande el.
~- neSS, -nes, s.
~- ine, -in, ä.
~ up, ljusna, lifvas.
Släthvar en art flun dra.
~ y, -li, ad.
~ful- ness, -fulnés, s.
~- leSS, -lés, a.
~- ming, -ing, a.
Öfverföra till annan sida, el.
~ Jlre, liflig eld äfv.
»borsta sig», morska sig, vara trotsig to, mot.
~-board, ett slags fint hvitt papp kartong.
Konungen Drottningen af Storbrita- nien.
Am F en- gelsman.
Upprymma ett hal ; slå Upp en tunca.
Ung Uggla köra upp i vinden o.
~-blown fse full-blown.
Low-church ; i aiim.
Jakob I, värdt omkr.
~-speaking, ~ -Spöken, a.
~- ish, -Isj, a.
Brobdi n gnagian, brobdi n gnåg'iån, a.
~ y, -li, ad.
~y f, -i, 5.
»rosenträd» Convol- volus scoparius.
~ -girl, flicka som säljer kvastar o.
A: fatc, i: far, Å: lall, å : lat, Å: fast, 6 : mete.
Al lior, 1: liae.
~- ed, -d, a.
Graham- bröd ; Am.
~-chalk, F se umber.
P kommissbröd; handfat af lera; opudrad peruk.
~-hol- land Ss.
~ish, -lsj, ~y f, -i, a.
~ about, göra allmänt bekant.
F taga mod till sig.
~ism, -izm, ~ity, -'iti, s.
~- ize, -iz, va.
~ly f, -li, ad.
P starköl; surdeg; ~ and grub, mat och dryck; 2.
F lille bror; 2.
~-gOat ; råbock arv.
~-harekaninhane äfT.
F sol- dat under frihetskriget; Virginia- «.
Ma- rylandsbo; P flabb, ung narr; buckskinn ett slags tjockt byxtyg, kypert ; pl.
»1 buds, L, 2.
~ded, -éd knoppas arv.
~- ing, -ing, s.
~ery, -uri, ~itig, -ing, ~- ism, -izm, s.
~ upförfärdiga; uppresa, uppstapla; uppgöra a Jire, en brasa ; vn.
~iferOUS, -it - rus, a.
F bu- kig, utsvällande; ~ legs, hjulbenthet.
~-load, se ofvan cargo in bulk.
~, typisk personifika- tion af det engelska folket; to takt the ~ by the horns, ordspr.
In- hägnad plats vid tjurhetsning u, i slag- tcrier.
Oxens öga, Al- debaran ; glaslillv.
OXÖga llinsformig tjock skifvii, fönster af tjockt glas i däck ci.
~ -weed, sc knaptoeed.
P skälla ned, vara ovettig mot.
P rask, präktig, »bussig»; vn.
P bakdel, säte; 2.
»organ» ; vid kapprodd törn med bo- gen mot föregående båt; vn.
F inbilsk, öfvermo- dig, dryg, »nosig».
~cratic al ,-kråt'ik aia.
~rOll, Vallängd i eo iUdskommun.
»v-mote, bé r rg- s.
~er, bé'rgur, borgare; Skou.
Stortrut »rktisk fågel, LarUS glaucus.
~t, -t bränna i aiia bet, with, med, på ; tekn.
{with, af; to med inf.
~-millstone, ~-StOne, se buhrstone.
~y, -i, kloster- el.
F göra bankrutt, gå öfver ända; ~ upon thesight, plötsligt visa sig; ~ upon the wing, flyga upp om rågiar; a ~ of applause, en bifalls- storm; a ~ of tears, en ström af turar: a of thunder, åskslag.
~ied, -d bc- grafva, jorda; nedgräfva, gömma {in, i.
~-pear bus, bus, s.
»lilla kriget» i skogsbygd, tiraljering i skogsmark.
Lsätt- ning af en bush, bössning, bussning; swing Am.
P gå omkring och bjuda ut varor ,i prestationer om akrobater o.
»men», in- vändning; »v for om ej.
~ 's -ineat, s.
Stuf- lask; jfr vid.
~ of antimony, of cacao, etc ; bild.
~-wife, ~ -WOman, s.
F 8C ofvan to hold by the by ~.
F med knappar rikt utstyrd.
F en räknelek; vn.
P stjäla c-m fickijufvar.
K: fur, å: fall.
~ one ; ad.
~-corner, vrå, krypin; alkov.
~ine, -'In, -' - - a.
Caesar, etc; ckapter; Congress; Consul;C.
Co- lonial office; Criminal Office; Crown Offict ; Co.
Sec, Corresponding Secre- tary ; COS.
C, Clerk of the Privy Council; C.
Kabbala ju Järnet hemliga i»ra ; hemlig kunskap.
~ -palm, se ty-trce.
Il tine i: fin, i tir, öabin if.
~ -piCture, sky bet app accumulator, 5.
~-IT10ulding ; telegrafkabel is.
F the wliole »hela surfven», »hela konkarongen».
CabHole, kåb'nöl, se capriole.
Cacholong, kåsj'6long, kåk'ol6ng, s.
~erel, - ri t-el.
~da3mon, ~demon, -dé'mun, s.
~graphic ala.
~phonOUS, -kof - énus, a.
~tP0- phy, -kofrofimed.
»sämre karl», slusk; univ.
~iC, -dav'urik, a- tillhörande kadaver, lik.
~0US, -dåv'- urus, a.
~ous- neSS, -dåv'urusnés, s.
Cadbait, kåd'båt, se caddice.
Caddice, Caddis, kåd'is, 1.
~-W0riTl, larven af följ.
Skott, spring- pojke, jfr cady.
Caftan, kaftan, - -', s.
~-bird, fågel i bur.
Cagg, kåg, s, P löfte nykterhets-; vn.
P afiägga nykterhets löfte.
Cagmag, kåg'måg, P gammal sep- gäR; segt, dåligt kött; eh småväxt fårras.
Caisson, kåso'n, kå's6n, s.
Cajepiit -0ilj, kådj'épät, s.
»den som spar han har' : the land of ~.
~top ; vädcrhufva, kråka; galosj.
~eo-arcjillaceous, -ärdji- la'sjus, a.
~- eOUS, -kä'reus, a.
~ earth, kalkjord; ~ fur, pannsten; ~ rock, kalksten; ~ spar, kalkspat.
~ic, ~y, se ch.
Calci- ferOUS, -slfurus, a.
Calcine, kålsi'n, - va.
Calcium enkel me- tall, basen i kalk ; hydrate of ~, se Sky bet app accumulator hydrate.
F för- moda, mena; ämna.
Calcil- lative, -iv, a.
CaiCllla- tory, -uri, a.
CalCUlOSe, kål'kul6s, CalCulOUS, -lus, a.
~er, -ur, Calendrer, -dr ur, s.
~lick, se cow- lick.
~-S Uare, Be sliding-square.
Calice f, kärls, se chalice.
F m djur med stora fläckar af starkt afstickande färg.
CalligraphiC al-graf ik ala.
CallimanCO, kålimang'ko, se calamanco.
Callot, kal'ot, se calotte.
Calography, kålog"råfi, se calligraphy.
CalON- metry, -rlm'étn, s.
Calque, kålk, se callc, 1.
Caltrap, kårtråp, Caltrop, -tr6p, s.
Caluin- niation, -ä'sjun, se calumny.
Calum- niatory, -uri, se wij.
Kalvarie- bärget, Golgata ; kat.
Cal- CeS, -söz kalk; kalcincrad metall, metall- % Mindre brukligt.
~d, -d, Calyculate, -'kilat, a.
Cam ber, kam'bur, s.
CambiuiTkåm'buim, s.
~-lieedle, S, kammar- duksnål.
Camel, kam' el, s.
~ pencil, fin målarpensel.
~0t f, kam'l6tj sc camlet.
~listiCS-list'iks, pl.
~- tiotl, -rå'sjdn, s.
Cameroon, kåmero n, s.
»x» -equipage, faltatrastning, atrednings- oeh beklädnadspersedlar for tilttjanat.
~-fight, rörr envigeskamp »«.
Campaniiform, -pånl- form, a.
CampllOgen, -fodjén, se förcg.
CamwOod, käm'wud, se bar-wood.
~iza- tion, -izå'sjun, s.
~led, -d stryka ut, öfverkorsa; utplåna; upphäfva, förklara ogiltig, återkalla testamente etc- makulera trycksaker; 5.
~late, -ät, ~lated, -åtéd, a.
Can- Croid, -röjd, a.
~- ate, -ät, s.
Lltke's Hospital i LondondårhllS- kandidat.
~ateship, -ätsjlp, ~ature, -itu r, s.
~-beiry -trees.
C ~maS, -mas, kyndels- messa.
Omslags- papper om ljus; ljusmanschetter.
Candy, kan'di, kandisocker »tv, ~-Sligarh kanderad frukt; va.
~-hole, fåra hvari sockerrör planteras.
~-trash, urprea- sade sockerrör uu bränsle.
Cannikin, kån'ikin, se canakin.
CanniperS, kånipurz, se calipers.
~ade, -å T d, s.
~eer, ~ier, -é'r, s.
CannOt, kån'6t, sanimanskrifning af Can?
~ic, ~ical, -non'ik åla.
~icate, -non'ikät, se ~- ship.
~- ization, -izä'sjun, s.
~ry, -ri, ~sllip, -sjip, s.
Can't, kant Sky bet app accumulator, förk.
~ over ; kanthugga; sjö.
~-frame, ~-tim- ber, s.
Cantalivei', kan'tålivur, se cantilever.
F bitter, elak, giftig, gemen.
Cantel, kån'tl, se cantle.
Canteloup, kån'tålop, se cantaloupe.
F soaré med dans; högljudt samtal.
Sa- lomos höga visa.
CantilatSon %, kåntikVsjun, s.
~- ment, -mint, kånt6n'mént, s.
Cantor, kån'tur, kantor, ledare af kyrko- sång.
~-climber i C, t.
Canyon, kan' jun, «.
Am jättestor klyfta ci.
» eselhufvud på; vn.
Capitol texts, i täflan draga fram bibelspråk; to ~ the climax, öfvergå alt hvad man kan föreställa sig.
Fbekant på hvilken man blott loisar.
Öfverstycke, tvärträ öfver en dörr o.
C ~-hare, so jerboa.
Capelan, kap'élån, se caplan.
Stålsvamp svullnad i en hästs hof.
~-congou, ~ o: note, ö: do, ö: uor, o: not, A: tubc, u: tub -tea, s.
~ labc ; ~ uttrac- tion, håi rörskraft.
Capitolium i Rom; Am.
~ieS, -iz se nästföreg.
Capivi, kåpé'vi, sc copaiba.
Caplan, kåp'lan, Caplin, kåp'lin, s.
CapOC, kå'p6k, - -', s.
Cappilig, -ing, påsättande af mossa etc.
Capreolate, kapré'ölät, a- bot.
CaproiC, kåpro'ik, se capric.
CapSlllar, kåp'sulår, ~y, -i, a.
~ -generalcy, generalkaptens ämbete, myndighet, område.
Löjt- nant med kaptens rang, kaptenlöjtnant.
Sllip, -sjip, kaptenstjänst; milit.
F inledning tiii c;t t-igHH en bokafdelning etc.
Card-board tjust i with, by.
CapilChill, kåpusjé'n, kåp'osjin, s.
Capulet, kåp'ulét, se capellet.
Carabine, kår'åbm, se carbine.
~er, -é'r, se carbineer.
CaraC kkår'åk, s.
Carapace, kar upäs, Carapax, -påks?
~eer, -e'r, karavan- förare.
~sary, -'suii, ~sera, -'såra.
Carbohydrate, ka rböhldrät, s.
~ade f, -åd, ~- adof, -;Vdö, s.
~ic, - -'ik, a.
~ife- rOUS, -ifurås, a.
CarbunCU- lar, -'kulur, a.
Carburize, -riz, va, karbo- nisera lysgas, jfr carbonize.
Carding,kå'rdingj jfr card, 12 ;!.
~-engine, ~ -machine, s.
BOrglöa, obekymrad, likgiltig {of, about, om, för ; obetänksam, oförsigtig; oaktsam, vårdslös in.
~- ing, -ing, a.
~- iligly, -Inglt, ad.
Caret, kå'ret, o C.
~es, -z tk«pi laddning, fraktgods.
Å: fate, å: far, i: fall, i: fat, a: fast, A: moto, : mot, il bor, Il i-ne.
~te, -nåt, ~ted, -natéd, a.
Cariosity, kåriöViti, se caries.
CarliC, kå'rlik, se charloch.
CariTian, se under car.
Carmine, kå'rmln, kå'rmin, s.
Carnaval f, kå'rnåval, se camival.
Carnelian, -Otl kårné'lian, -iun, s.
CamOSe, kårnö's, CarnOUS,ka'rnus, a, köttig.
Carol, kar' 6l, 2.
Carootl, kåro'n, s, en art körsbär.
Stort fat för torkad frukt o.
~al %, -ål hörande till halspuls- ådern.
Carpel,ka rpel, ~llim, - tini, S.
F politisk lycksökare inom sydstaterna efter inbördeskriget, kommande fran di- norra staterna.
Carrack, kår'åk, se caracJe.
~ -piece ; forlön, frakt; gång, hållning, sätt; tiilvägagående ; ledning; ~ and sir, ekipage med sex hästar; ~ paid, frakt- fritt; ~ of a coach, underrede på en vagn; ~.
»stöt- och släprem» på säbelkoppel; to keep one's {own ~, hålla eget ekipage; beast, of ~, ök, dragare.
F rikt folk med eget ekipage.
CaiTier, -lår, bärare; bud- bärare, öfverbringare; i aiim.
Carrigeen, karlgen, se carrapeen.
KgTS{j ~ donble, bära t va petMNMV om hästar, racka till för två t.
F »gå på», »fara fram», »lefva vildt» ; ~ on heavily, jfr föreg.
F gå på »värre» ; sjö.
~-all, förvrängning ar cariole.
~- age, -ädj, s.
Cartesiail, kårté'z j iån, s.
CartllUSian, kårtu'z j iån, 5.
CartOgraphiC al-'ik åla.
~ -bOX ; permitteringssedel; byg.
~s, -h-i se ray.
Caryatic, -åtfik ka- ryatid.
Cascabel, Cascable, kiVkåbål, s.
Vtterark i en bok el.
Bom står mot kartescher; biu.
Casern, kä'zurn, kåze'rns.
Caseum, kå'seum, se caseine.
Cashew, kåsj 6', s.
CashoO, kåsjo', se catechu.
Cass f, kås, 1.
CaSSada, kas'ådå, kåså'då, se cassava.
CaSSaware, kåVawär, se cassowary.
CaSSe-paper, kås'päpur, se case-paper.
Cassia, kasj'a, kas'ia, s.
CaSt kasta ofta bild.
~ic al-'ik åla.
»skvall- ra Ur skolan» förråda hemligheter ; to tum a ~ in the pan afv.
~-head, s, katthufvud; sjö.
~mint, ~- nip, s.
~-o'-nine-tails, se ofvan ~ of nine tails.
»vagga», »skel» lek med en mellan händerna spänd tråd.
~ grass ', se vid.
Cata- leptiC, -lép'tik, a.
~al, -al, ~0US, -us, a.
P häf- tigt ei.
««es, -éz grepp, tag; fångande, ertappande; upp- fångande; fång, fångst, fiska fäuge, not- varp; byte, vinst; begagnadt tillfälle, fördel; smitta; lindrig åkomma; plöts- ligt infall; hastigt, lätt intryck; ryck, stund, kort mellanrum; bit, stycke; snär- jande, bedrägeri, knep; ordlek, gåta; mus.
~-'em-alive, P fälla; flugpapper; fin- kam.
~er, -ur, ngn, ngt som gripet etc, upp fångare, gripare; snara: n.
CatechetiC alkåtékét'ik åla.
CatedliSö, -' - kiz, vn.
~- al, -'ål, a.
Ca- techist, -kist, a.
~ y, -i, ad.
Category, -' - - ri, s.
Catelectrode, katélék'tr6d, se cathode.
Catgilt, se under cat.
Catherine, kåth 'urin, s.
~ism, -ol'isizm, ~ity, -lis'iti, s.
CatSup, kåfsup, se catchup.
~-guard, s - jämv.
F förberedande val- möte.
Öl med ägg och bröd.
Cauker, kå'kur, se calker.
Cau- Sative, -zåtiv, a.
~leSS- neSS, -lésnés, s.
Cautel f, kå'tel, s.
F hotande åtbörd af otålig- het ; PO.
~er, - n r.
Derbjshire malmtjuf; gruf- tjänsteman.
Cawk, ~y, se cauk, cawker, se calker.
CaxOII t» kåk'sn, si.
Cayeiine, kajen', kaen', s.
Cazik, kåzik', Casique, kåzé'kj s.
~- leSS, -lés, a.
~leSS- neSS, -lesnés, s.
CeCChin, seké'n, se zechin.
Cedilj tecknet under c.
Cedri- lim, -drium, s.
Cfidry f, -dri, a.
Celebrator, -ur, lofprisarc; festfirare; se vid.
CeleriaC, seler "iiak, s.
C celestiner- munk; 2.
~a, -å ; äfv.
~iferOUS, -if 'lirUS, a.
Cell- j frambringande; egande celler.
Celt ihålig bions- cl.
CelflS, slrtlS, se lote, bot.
Cement, sémént', cement; kitt; bindeme- del; cement erings pulver; bild.
~er, -ur, hop- kittare; sammanfogare; bindemedel.
~- late, ä; far, a; fall, a; fat, a: fast.
C: ing, -ing, prt.
~ial, -scVriål, ~ian, -66'riån, a.
Centiine 0,01 af en fransk franc el.
Ceilti- sen'ti, i sms.
~- gratle, -gräd, a.
~ped, -péd, ~pede, -péd, s.
~S, -z dikt samman- plockad af verser från rlere författare; mus.
~nism %, -nizm, s.
~ism, -izm, ~ity, -'iti, s.
CentriC alsén'trlk åla.
»vi, -i med- lem af hundramannaråd.
Ceuturia afdelning af 100 man ; ~ plant, s.
~iza- tion, -izä'sjun, s.
Cerebel seVébel, ~lum, ut.
~lar, -'ur, ~ 0US, -'ås, a.
Cerebral, séVébrål, sére'brål, a.
~ism, -izm, ~neSS, -nes, s.
CereOUS %, sé'réås, a.
»r, o: uot, u: tube, å: tub, ii: bull, th ; tliiuy, dh: this, Wi will, ceriferous F Talspråk.
Certain, se'rtän, se'rtm, a.
~neSS, -és, ~ty, -ti, s.
Certif ication, -ka - sjun, s.
CeSS f, sés, 2.
Utpant- ningsansökan på grund af ~er.
Cetacean, setasjan, -seån, a.
C6till 6se'tin.
Cetology, sétol odji, s.
F gyckel, retsamt tal.
F en som retas, gyokelmak.
Bchmokxa, k for, om ; prata, slamra; va.
Chaldaic, kaidälk, Chaldee, käidé', Chal- deatl, kaldé'ån, a.
~-bOt- af krita; kritaktig, krithaltig; nedkritad; ~ clay, märgel; ~ cliffs, kritbärg, -klippor.
~- able, -åbl, a.
~-liaiigilig Spl.
~lie t, ~lye t, s.
~er t, -ur, s.

Agressor

26 Comments

 1. I Florida finns det spännande och roliga aktiviteter för praktiskt taget. För den som gillar casino och poker finns det då inga brister i Florida, ett riktigt. ligger på den västra standen på Matanzas Bay i staden St. Augustine.

 2. ... deposit bonus Online slot machine games free Poker Spel For Barn Gratis No downlaod casino games for mac Blackjack real money no download us Poker.

 3. The sports betting free | best sports betting free | online sports betting free | 10 best sports online free bets. (34) Golf Free Bet. Thu, 24 April 2014 09:21:06 +0000.

 4. (32,000 Slots winner ) Only Weeks After Last Big Jackpot Win Canadian Wins 107,064 Jackpot On 'Wild Heart' Video Poker At Slotland Casino.Kortspelet gurka.

 5. #clothing #men #shirt #wales #scotland #england #sport #europe. Watch England vs Italy Live RBS Six Nations Rugby Championship Online HD.. around the biggest Six Nations games, including betting odds for the championship.

 6. Unsurprisingly, the online gambling industry sprung up near the. fact that experts use different standards to define online gambling sites.. gambling license to allow foreign bookmakers to accept bets across national lines.

 7. teambuilding 8 gratis. poker online spel san rooms. free. ball games. it bomb svenska online spel lotto af aflönade biträden. casinoroom m.

 8. Play Risk Online, the classic game of global domination online.. 256 playing now! Start Game Register Free. Try Free. Personal Challenge. Risk comes to life online where the object of the game is simple: Global Domination!. No Limit Texas Hold'em. Similar Download Games.. Trial time is subject to change. Free.

 9. ... Doctor Who. The Voice. 2017 The Voice. Dancing With The Stars Ireland. Vinnarspel. James Bond-specialare. "Nästa skådis"-marknad. Mercury Music Prize.

 10. To find out why, try your luck by playing this game online.. All online keno games use a random number generator for picking the numbers, so there is no way.

 11. Mega spin Wheel of Wealth Microgaming has the biggest game selection with.. Software: Microgaming Bonus Game: Yes Scatter Symbol: Yes Reels: 5. free video poker, free baccarat, free craps, free table games, free keno, free bingo.

 12. unnamed (3) shot_Jan_28_2012_2 shot_Jan_28_2012_3. Overall, Network Spoofer is a fun app, and has potential for a few laughs.. may be a little more aggressive that what people have been describing here it's actually just the playing games side of things... Free WiFi in front of the Apple store. ;).

 13. Thanks for joining us at the first ever (though now hopefully annual) CRASHfest.. buy cheap ceftin a... i Took a huge risk at the casino placing all my chips on roulette wheel, got.

 14. WORLD LEAGUE BASKETBALL till Super Nintendo SNES. (6 bud); Frakt Posten 33 kr; Säljare game-world (33689) Mer från säljaren.

 15. Ett av våra toppval i Council Bluffs. This hotel in Omaha, Nebraska is connected to the Ameristar Casino and offers a free daily hot breakfast. All guestrooms.

 16. Online gambling dubai Gold Factory Oranje Casino John Wayne all slots Cleopatra OMI. With a no download slot machine you can enjoy free play slots.

 17. Throughout the movie Holly's wedding rings change, they are sometimes a silver diamond set or a simple gold band. Is this interesting? Interesting? Yes No

 18. Click to build. structure. Click to recruit. unit. Click here to send. him to fight. Play More Games. Level: PAUSE. YOU. WIN! RETRY. MENU. LEVEL. COMPLETED!

 19. Candy Crush Saga · Blossom Blast Saga.. Why not try some of our other games here: http://King.com! King.com. Join millions of other players and enjoy the most popular and fun games online at King.com. king.com... Download now!

 20. Spela casinospel om pengar på PokerStars Casino och upplev spänningen i online Blackjack och Roulette.

 21. slots-cheats/1302">online slots cheats>. jackpot-6000-flashback/110">jackpot 6000.. the best online casino slots bij gratis casino apps for mac e-tanfolyamunkra most.

 22. Sveriges bästa odds och liveodds hos Unibet. Få en startbonus NU upp till 1200 kr!

 23. How to get my parents to buy me something that costs alot of money and online casino blackjack real money dont need to pay then back? We spent just three.

 24. Big Brain Academy: Wii Degree · Nintendo, 2007, ✓, ✓, ✓. Big Catch Bass.. Chevrolet Camaro Wild Ride · Storm City Games, 2010, ✓... Let's Play Garden

 25. Noe's Bodies: A Hitching Minigame of Hobo Necromancy – Kenneth Hite bjuder på ett minispel, som utspelar sig i samma kampanjvärld som Casey Jones is.

Add camments

. *